รักษารากฟัน

หากคุณต้องการให้เราช่วยเหลือ หรือต้องการปรึกษาเรา?

THANIYA DENTAL CLINIC

รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน ( Root canal treatment ) คือ ขบวนการกําจัดเชื้อโรคที่อยู่ในโพรงประสาทฟันให้สะอาด อุดคลองรากฟัน และบูรณะตัวฟันกลับคืนให้แข็งแรงและสวยงาม กลับมาใช้งานได้เช่นเดิม โดยการรักษารากฟัน เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณไม่จําเป็นต้องถอนฟันออกไป ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถช่วยรักษาฟันไว้ได้ หากคนไข้ละเลยปล่อยฟันให้ผุทิ้งไว้ไม่รักษา อาจเกิดการอักเสบและมีฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟัน จะทําให้มีอาการปวด อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ซึ่งทําลายสุขภาพร่างกายอย่างเรื้อรังตามมาได้

อัตราค่าบริการทันตกรรม
(Dental Treatment Fee)

บริการรักษารากฟัน อัตราค่าบริการ
รักษารากฟัน - ฟันหน้า(Anterior teeth) 7,000 บาท
รักษารากฟัน - ฟันกรามน้อย(Premolar teeth) 8,000-9,000 บาท*
รักษารากฟัน - ฟันกราม(Molar teeth) 10,000-15,000 บาท*
รักษารากฟันฉุกเฉินเพื่อลดปวด(Emergency treatment) 2,000 บาท

* หมายเหตุ รายละเอียดการรักษาขึ้นอยู่กับวัสดุ จำนวนซี่ฟัน และความซับซ้อน
* Fees for treatment can vary depending on the complexity of the individual case, the materials used and the number of treatment.

HOT-LINE 089-813-6672