ทันตกรรมทั่วไป

หากคุณต้องการให้เราช่วยเหลือ หรือต้องการปรึกษาเรา?

THANIYA DENTAL CLINIC

ทันตกรรมทั่วไป

การขูดหินปูน (Scaling or Cleaning) เป็นการรักษาทางทันตกรรมสําหรับกําจัดคราบหินปูนที่ก่อตัวอยู่ที่เหงือกรอบๆตัวฟันและซอกฟัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือกและปริทันต์ในอนาคต การขูดหินปูนถือเป็นการดูแลช่องปากขั้นพื้นฐานที่ควรทําทุก 6-12 เดือน ร่วมกับการตรวจเช็คสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์

การอุดฟัน(Filling) การอุดฟัน เป็นหนึ่งในทันตกรรมขั้นพื้นฐานที่รักษาอาการฟันผุ ฟันแตก ฟันบิ่น หรือ วัสดุอุดฟันเก่าชํารุดเสียหาย ทําให้ฟันกลับมาสภาพสมบูรณ์และใช้งานบดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมการอุดฟันแบ่งเป็น 2 ชนิดตามวัสดุ คือ วัสดุอมัลกัม(Amalgam) และวัสดุเรซินคอมโพสิต(Composite resin)

อัตราค่าบริการทันตกรรม
(Dental Treatment Fee)

บริการทันตกรรมทั่วไป อัตราค่าบริการ
อุดฟัน (Filling) 1,200-2,000 บาท*
ขูดหินปูน (Cleaning) 1,200-1,500 บาท*
เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride) 600-800 บาท*
ถ่ายภาพรังสี Panoramic 1,000 บาท
ถ่ายภาพรังสี Cephalographic 1,000 บาท
ถ่ายภาพรังสี 3 มิติ (CT 3D Scan) 4,000 บาท
ถ่ายภาพรังสีฟิล์มเล็ก (Periapical film) 200 บาท
สแกนฟัน (Inraoral scan) 1,000-5,000 บาท

* หมายเหตุ รายละเอียดการรักษาขึ้นอยู่กับวัสดุ จำนวนซี่ฟัน และความซับซ้อน
* Fees for treatment can vary depending on the complexity of the individual case, the materials used and the number of treatment.

HOT-LINE 089-813-6672